Polska Flaga


Login
Hasło
polskaflaga.pl zawiera już
915
wpisów

Prawo o fladze

W tej części przedstawiamy wybrane fragmenty dotyczące godła, flagi polkiej i barw narodowych, z ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. wraz z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r.

Art. 1.

Orzeł biały, biało-czerwone barwy i "Mazurek Dąbrowskiego" są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej.

Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.

Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.

Art. 2.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczonymi w czerwonym polu tarczy.

Art. 2a.

Wizerunku orła ustalonego dla godła używają:

 • organy władzy państwowej;
 • organy administracji rządowej;
 • gminy, związki międzygminne oraz ich organy;
 • powiaty, związki powiatów oraz ich organy;
 • samorządy województw oraz ich organy;
 • sądy, prokuratury i komornicy sądowi;
 • samorządowe kolegia odwoławcze;
 • regionalne izby obrachunkowe;
 • jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju;
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
 • szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe;
 • inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła.
Art. 3.

1. Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności w pomieszczeniach urzędowych i salch posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych należących do:
 • organów państwowych;
  • 1a) organów gmin, powiatów, samorządów województw oraz związków jednostek samorządu terytorialnego
  • 1b) klubów, kół i zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych oraz biur poselskich, senatorskich i poselko-senatorskich
 • jednostek Sił Zbrojnych;
 • szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
 • przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsultacyjnych oraz innych oficjalnyc przedstawicielstw i misji za granicą
  • 1a) Na budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, umieszcza się urzędowe tablice z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędowe tablice z napisem nazwy tego podmiotu.
  • 1b) Urzędowa tablica z godłem ma kształt owalny w układzie pionowym, obwódkę biało-czerwoną i tło szare, na którym znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej. Urzędowa tablica z napisem jest prostokątna w układzie poziomym, ma tło czerwone, a litery napisu białe.

2. Godło Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż wymienione w ust. 1, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.

3. Jednostki organizacyjne wymienione w ust 1 pkt 4, w wypadkach przewidzianych w prawie i zwyczajach międzynarodowych, umieszczają godło Rzeczypospolitej Polskiej tekże na obiektach stanowiących ich siedziby urzędowe.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory oraz wymiary urzędowych tablic z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i napisem, a także sposób ich umieszczania na budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, biorąc pod uwagę czytelność i estetykę tablic oraz funkcjonalność ich umieszczania.

Art. 4.

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

Wzór barw Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 2

Art. 5

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń z uwzględnieniem art. 1 ust. 2. (uchylony)

Art. 6

Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie.

Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga określona w ust. 1, z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzór flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 3

Art. 6a

Ustanawia się dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 7

1. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad:

 • Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Senatu Rzeczypospoliej Polskiej
 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów;
 • organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego - w czasie ich sesji;
 • organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych - z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych

2. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą również polskie statki żeglugi śródlądowej.

3. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż wymienione w ust. 1 i 2, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2

Art. 8

1. Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej ponoszą:

 • przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą na budynkach lub przed budynkami ich siedzib urzędowych, a także kierownicy tych przedstawicielst, urzędów i misji na swych rezydencjach i środkach komunikacji - w wypadkach przewidzianych w prawie zwyczajach międzynarodowych
 • cywilne lotniska i lądowiska
 • cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą
 • kapitanaty (bosmanaty) portów - na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi ich siedziby urzędowe.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w dordze rozporządzenia, szczegółowe zasady dotyczące postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając praktykę i zwyczaje istniejące w państwie przyjmujacym, określając sytuacje, w których podnoszenie flagi państwowej jest obowiązkowe, oraz określając szczegółowo jej usytuowanie.

3. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej określ sposób podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej na cywilnych lotniskach i lądowiskach oraz na cywilnych samolotach komunikacyjnych podczas lotów za granicą.

Art. 9

1. Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą polskie statki morskie jako banderę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi; ponadto do banderyy stosuje się prawo i zwyczaje międzynarodowe.

2. Statki morskie pełniące specjalną służbę państwową podnoszą także flagę oznaczającą pełnienie tej służby.

3. Minister właściwy od spraw gospodarki morskiej ustala wzory flag na oznaczenie pelnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunki ich podnoszenia.

Art. 10


1. Przepisy wydane na podstawie ustawy mogą przewidywać obowiązek podnoszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej także w innych wypadkach niż określone w art. 7-9.

Art. 11

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, w dordze rozporządzenia, wprowadzić żałobę narodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie w szczególności powinno określać przyczyny wprowadzenia oraz czas trwania żałoby narodowej, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym zakresie zwyczaje.

Art. 15

Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej są umieszczane, a hymn Rzeczypospolietj Polskiej wykonywany lub odtwarzany w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek

Art. 16

1. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego.

2. Dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.


Pliki do pobrania:

» Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. [139.39 KB]
Copyright © 2008 polskaflaga.pl
Created by Oprogramowanie SilverCube CMS SilverCube